Skoči na glavno vsebino

Svet šole/staršev

Svet šole

Svet šole je zakonsko opredeljen v 46., 47., in 48. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Svet šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom učenca. Svet odloča z večino glasov vseh članov, če s tem zakonom ni drugače določeno. Delavci šole volijo svoje predstavnike neposredno in tajno, starši pa na svetu staršev. Postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev določa akt o ustanovitvi. Za predsednika sveta člani sveta izvolijo enega izmed članov.

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ, ki ima pristojnosti določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljen je z iz po enega predstavnika oddelčnih skupnosti, ki jih izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru. Prvi sestanek sveta staršev skliče ravnateljica, ostale predsednik sveta staršev po programu, ki ga določi svet. Ravnateljica predstavi sestavo sveta, delovanje sveta, svet staršev se konstituira, člani sveta predlagajo in izvolijo predsednika in namestnika predsednika.

Naloge sveta staršev:

  • Predlaga nadstandardne programe.
  • Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah.
  • Potrdi nabor učbenikov in delovnih zvezkov.
  • Daje mnenje o letnem delovnem načrtu.
    (66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja)

 

Dokumenti, vezani na delovanje sveta staršev in sveta šole, so dostopni preko menija. Nekateri prispevki so zaščiteni z geslom, ki ga člani prejmejo po elektronski pošti.

(Skupno 492 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost