Skoči na glavno vsebino

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

Osnovna šola Antona Janše Radovljica
Kranjska cesta 27/a
4240 Radovljica
telefon: 04 537 40 10, fax: 04 537 49 19

Odgovorna uradna oseba:

Jelena Horvat, univ. dipl. soc. ped., ravnateljica
telefon: 04 537 49 11
jelena.horvat @guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

30.5.2007

Datum zadnje spremembe:

10.11.2009

Spletni naslov kataloga:

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

 Osnovnošolsko izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Antona Janše Radovljica

Organigram zavoda:

 Organigram

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

 Jelena Horvat

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane
 • Pravilnik o šoli v naravi
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

Državni predpisi

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu

Predpisi EU

 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlog predpisov

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt (LDN) 2009/10
 • Poslovno poročilo za leto 2008
 • Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2008/2009

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Volitve v nazive učiteljev
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejemanje LDN in realizacije

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca podatkov o učencih, vpisanih v OŠ in njihovih staršev
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja
 • Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
 • Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah
 • Evidenca o seznanjenosti s požarnim redom
 • Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja
 • Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom
 • Evidenca o usposabljanju delavcev
 • Evidenca podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oz. svetovanje
 • Evidenca o podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Evidenca šoloobveznih otrok
 • Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti učencev
 • Evidenca podatkov o članih organov šole
 • Evidenca o najemnih pogodbah
 • Evidenca o avtorskih pogodbah
 • Evidenca podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih učencev
 • Evidenca podatkov o dnevih dejavnosti in ekskurzijah
 • Evidenca vlog za dodelitev subvencije za šolsko prehrano
 • Evidenca vlog za dodelitev subvencije za šolo v naravi
 • Evidenca o učbeniškem skladu
 • Evidenca o izdanih in prejetih računih
 • Evidenca obiskovalcev
 • Evidenca o šolskih prevozih

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 • V pripravi

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 • Urniki učencev za š.l. 2009/2010
 • Urniki oddelkov za šolsko leto 2009/2010
 • Šolski koledar za š.l. 2009/2010
 • Cenik malic in kosil za š.l. 2009/2010

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Ni bilo vpogledov

  

(Skupno 466 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost